Topic: FOOD


plain flour

noun
     
plain flour [uncountable]
British EnglishDF flour that contains no baking powder [↪ self-raising flour]

Explore FOOD Topic