Topic: ILLNESS AND DISABILITY

Date: 1300-1400
Language: Latin
Origin: impetere; IMPETUS

impetigo

noun
     
im‧pe‧ti‧go [uncountable]
MI an infectious skin disease

Explore ILLNESS AND DISABILITY Topic

Word of the Day
The ILLNESS AND DISABILITY Word of the Day is:

Other related topics