Longman Dictionary of Contemporary English homepage

Topic: ISLAM

Date: 1500-1600
Language: Arabic
Origin: mu'adhdhin

muezzin

noun
     
mu‧ez‧zin [countable]
RRI a man who calls Muslims to prayer from a mosque
Word of the Day
The ISLAM
Word of the Day is:

Other related topics